Dossiers

Van elk voor de VAN relevant onderwerp vindt u onderstaand het dossier. Na een korte beschrijving volgen relevante documenten voor het desbetreffende dossier.

Deze pagina is momenteel in opbouw .Recente documenten (vanaf 12 februari 2014)  worden nu al aan de dossiers toegevoegd.

Wet Kansspelen op Afstand

20140226 brief Raad van State

Voorbeeldbrief die verstuurd is naar aanleiding van de berichtgeving rond Betsson en wel aan de fractiespecialisten in de Tweede Kamer en aan de verantwoordelijke bewindslieden.

20140217 brief aan de heer Bashir nav overname Kroon en Oranje door Betsson  

Rookbeleid

20131122 criteria speelautomaten in rookruimte amusementscentra 

Kansspelbelasting

Op Prinsjesdag 2007 is door de regering de introductie van de kansspelbelasting op kansspelautomaten voorgesteld aan het parlement. De VAN heeft onmiddellijk gepleit voor het niet invoeren van deze belasting. Belangrijkste argument is het gedwongen vertrek uit de BTW-regeling. Dit leidt tot een hogere belastingdruk, met een verliesgevende sector tot gevolg. Deze belasting is wat de VAN betreft dan ook onrechtvaardig en onaangekondigd en het brengt de sector schade toe.

Ondanks eerdere bezwaren van de Eerste Kamer is deze belastingwet toch per 1 juli 2008 van kracht geworden. Samen met een aantal leden heeft de VAN als procespartij bezwaar gemaakt en de rechtsgang ingezet. Op 30 januari 2014 is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad bekendgemaakt. Uit een brief van de Hoge Raad blijkt dat voor 12 augustus 2014 de Hoge Raad uitspraak zal doen.

Commentaar Vakstudie Nieuws

In april 2014 in een uitgebreid juridisch commentaar gaat Vakstudie Nieuws, een vakblad voor fiscalisten, in op de conclusie van de Advocaat generaal inzake de kansspelbelastingprocedure. 

Deze conclusie wordt geanalyseerd en gelegd naar andere uitspraken waar strijd met artikel 1 van het EVRM wordt verondersteld. De conclusie van de schrijvers van het commentaar is dat zij van de Hoge Raad een oordeel verwachten waarin voor de hele groep van exploitanten van kansspelautomaten duidelijkheid zal worden geschapen.

20140409 juridisch commentaar in Vakstudie Nieuws iz conclusie AG

20140212 brief Hoge Raad inzake beslistermijn

20140130 Conclusie AG Hoge Raad

CRUKS

Het onderdeel van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand – het invoeren van een Centraal Register Uitsluitingen Kansspelen (CRUKS) – leidt voor de branche tot een aanzienlijke en onverantwoorde lastenverzwaring. Zowel amusementscentra als internetaanbieders en Holland Casino worden wettelijk verplicht hieraan deel te nemen. Het CRUKS voorziet erin dat probleemspelers vrijwillig en gedwongen kunnen worden uitgesloten van toegang tot deze aanbieders.

Opstelplaatsenbeleid

Het opstellen van speelautomaten in de horeca heet ‘Opstelplaatsenbeleid’. De uitvoering van dit onderdeel van de Wet op de kansspelen ligt in handen van de gemeenten, die de uitvoering baseren op abstracte en deels achterhaalde wetsartikelen. Ook de regering heeft dit onderkend. Bovendien heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven, het Cbb, (sinds 1 april 2012 in handen van de gewone bestuursrechter) in tal van uitspraken een voornamelijk letterlijke interpretatie gebruikt, en is de wetgeving nodeloos ingewikkeld. Overname van deze jurisprudentie leidt in steeds meer gemeenten tot een enge interpretatie van de wet en een teruglopend aantal opstelplaatsen. De VAN dringt al jaren aan op een wetswijziging om het beleid te moderniseren en te vereenvoudigen.

Techniekonafhankelijkheid

De techniek van speelautomaten kan zich niet meten met moderne technieken, omdat de wet al veel te lang ongewijzigd is en veel voorschriften kent die de techniek aangaan. Daardoor kan de speelautomatenbranche niet inspelen op de wensen van de consument. De VAN pleit voor wetgeving die alleen bepaalt wat de parameters zijn waaraan het spel moet voldoen. Met de techniek bemoeit de wetgever zich dan niet en die kan de fabrikant zelf vrij invullen.

Handhaving en toezicht

Voor de komst van de Kansspelautoriteit (KSA) per 1 april 2012, was de handhaving in handen van politie, justitie en het Projectbureau Kansspelen in samenwerking met Verispect. Deze handhaving liet nog weleens te wensen over, vooral op het gebied van illegaal aanbod in de fysieke wereld. De KSA zet meer in op het bestrijden van illegaal aanbod, zowel online als offline.

Het toezicht op de speelautomatenbranche ligt in handen van de KSA die tot 1 januari 2014 gebruikmaakt van de diensten van Verispect. Het toezicht zal per deze datum ook van karakter veranderen. Zo zal het meer betrekking hebben op de risico’s van verslaving, misleiding en de bescherming van kwetsbare groepen. Vanwege de grote oneerlijke concurrentie die van illegaal aanbod uitgaat, blijft de VAN de inspanningen van de overheid op dit gebied nauwgezet en kritisch volgen. Wij verwachten een krachtig en proportioneel optreden.

Kostenreductie

In een brief van 19 maart 2011 zet de regering haar beleidsvisie op Kansspelen uiteen. In deze brief wordt voor de speelautomatenbranche nadrukkelijk gestreefd naar een kostenreductie. Die kostenreductie is nog nooit zo noodzakelijk geweest als nu. Tot op heden is echter elke kostenreductie van de kant van de overheid uitgebleven. Er is na 19 maart 2011 zelfs sprake van een kostentoename, onder meer door de introductie van de kansspelheffing om de Kansspelautoriteit te financieren.

Preventiebeleid

Al lange tijd is het preventiebeleid onderdeel van de interne regels van de VAN. Binnen de amusementscentra gelden regels en procedures die aan het KEMA-keur onderhevig zijn. Met de komst van de Kansspelautoriteit en een maatschappelijke ontwikkeling waarin de overheid dit onderwerp steeds meer naar zich toetrekt, wordt stap voor stap het gewenste preventiebeleid in wetgeving opgenomen. In 2013 zijn bijvoorbeeld het besluit en de ministeriele regeling inzake reclame, werving en kansspelpreventie kansspelen van kracht geworden.

Betalingsmiddelen

Vóór de introductie van de kansspelbelasting was alleen het gebruik van muntgeld toegestaan in speelautomaten in de horeca en amusementscentra. Om deze belasting te verzachten heeft de overheid het inmiddels mogelijk gemaakt dat ook met bankbiljetten kan worden gewerkt, en dat in amusementscentra onder voorwaarden ook cashless-sytemen mogelijk zijn. Nu de legalisering van kansspelen via internet op komst is, zal de VAN de overheid in het kader van het gelijke speelveld vragen om dezelfde betaalmiddelen te kunnen gebruiken als de concurrenten (via internet).

Marktordening

Met de aangekondigde privatisering van Holland Casino en de mogelijke komst van legale aanbieders via internet, verschuiven de verhoudingen binnen de markt aanzienlijk. De VAN wil onderzoeken of ook andere varianten dan Holland Casino en speelautomatenhallen mogelijk zijn.

Schaarse vergunningen

De vergunningen voor amusementscentra zijn schaars. Deze vergunningen kunnen door individuele gemeenten worden verstrekt. Na een rechterlijke uitspraak inzake Betfair kunnen gemeenten ook tot aanbesteding overgaan. Dit biedt zowel risico’s als kansen voor de branche.