KPMG-projecten

De VAN werkt op een aantal initiatieven samen met KPMG Meijburg en mogelijk andere partijen:

1. Overleg hoogste ambtenaren Belastingdienst

Op initiatief van Niek Hommerson, die reeds over de contacten beschikte, heeft de Financiële Commissie van de VAN afgewogen of een overleg met de hoogste ambtenaren van de belastingdienst zinvol is. Deze ambtenaren trachten de hoge operationele kosten in verhouding tot de opbrengst van de kansspelbelasting te drukken en trachten efficiënter te werken.  Wellicht dat zij bereid kunnen worden gevonden bij de staatssecretaris een interne lobby te starten ten gunste van de speelautomatenbranche en in het bijzonder het KSB-tarief als daartegenover de mogelijkheden voor een efficiëntere afhandeling van de KSB staat. Het bestuur van de VAN heeft het positieve advies van de Commissie overgenomen en aan de ALV voorgelegd.

KPMG Meijburg heeft een offerte VAN aanpak Platform KSB uitgebracht die in samenvatting op de ALV van 26 maart 2014 is besproken. Na een toelichting en vragen uit de zaal hebben de leden hiermee ingestemd. Daar er voor 2014 meer financiële armslag bleek te zijn dan was begroot, is besloten deze kosten in een onderhandeling met KPMG Meijburg naar beneden te brengen en niet apart door de leden te laten financieren.

2. Voegen in procedure staatssteun

Holland Casino (HC)  heeft de VAN benaderd of zij samen met HC en D2D4  wil participeren (voegen) in een procedure richting de EU gedurende de notificatieaanvraag en het -onderzoek van het Ministerie van Financiën in het kader van de door de Nederlandse overheid voorgestelde tariefdifferentiatie inzake de KSB. Dit betekent eerst een lobby richting EU-ambtenaren om te bevorderen dat deze aanvraag als staatssteun wordt beschouwd en daarmee een zaak wordt van de Europese Commissie die zal moeten beslissen of het om geoorloofde staatsteun gaat.

Ook dit onderwerp is op initiatief van het VAN-bestuur tijdens de ALV van 26 maart 2014 besproken. Na toelichting en discussie heeft de ALV besloten ook hiermee accoord te gaan. Een aparte financiering door de leden was ook hier niet nodig. De begrote kosten van 8.000 euro (deel VAN) zullen in nader overleg naar beneden worden gebracht zodat voor dit project en het onder 1. genoemde project de totale kosten niet meer bedragen dan 30.000 euro.

Onderstaand de gehele notitie:

Datum: 17 maart 2014 

Aan: Bestuur VAN en Financiële Commissie
CC: besturen SAC en SEH
Betreft: Staatssteun procedure en voegen met Holland Casino

Mijne heren,

In een eerder overleg heeft Holland Casino (HC) aan de VAN gevraagd of de VAN wil participeren (voegen ) in een procedure richting de EU gedurende de notificatie aanvraag en onderzoek van Ministerie van Financiën in het kader van de tariefdifferentiatie KSB (KOA voorstel).

HC heeft van KPMG Meijburg, Vinod Kalloe ingehuurd om deze procedure uit te voeren. Een korte uiteenzetting van de acties en een schatting van de prijs is nu door KPMG aan HC doorgegeven. Deze treffen jullie hieronder (cursief) aan.

HC stelt nu voor dat de kosten voor dit project worden gedragen door de belanghebbenden, namelijk HC zelf, VAN en D2D4. Voor het einde van maart wil HC graag een besluit nemen en weten of partijen bij HC aansluiten en delen in de kosten. Ik heb HC gezegd dat op de ALV van 26 maart dit voorstel zou kunnen bespreken en een besluit kan overnemen.

Ik heb daarnaast bij HC dat de VAN ook met KPMG Meijburg samenwerking heeft en dat het derhalve verstandig is dat binnen KPMG niet langs elkaar wordt gewerkt.

Zoals afgesproken in de besturen wordt ons KPMG voorstel op de ALV van 26 maart voorgelegd aan de leden. Het lijkt verstandig om samen met HC en D2D4 op te trekken om een zo’n groot mogelijk gewicht neer te leggen in Brussel. Deelname zal de VAN een geschatte 8.000,- euro kosten.

Concrete vraag is de volgende:

1. Kan men zich vinden in onderliggende procedure en samen met HC en D2D4 optrekken?

2. Zo ja: Kan dit voorstel dan ook aan de ALV op 26 maart worden voorgelegd?

Graag jullie inhoudelijke reacties.

Met vriendelijke groet,

Sanne Muijser